Personaalia

Personaalia

Ainus ülikool… Intervjuu TRÜ filoloogiateaduskonna eesti keele kateedri juhataja professor Huno Rätsepaga. [TRÜ eesti keele kateedri uurimissuundadest.] [Küsitlenud T. Hennoste.] – Sirp ja Vasar 20. aug 1982, nr 34, lk 3.

Doktoriväitekiri eesti sõnavara kvantitatiivsest süsteemist. [J. Tuldava, väitekirja tutvustus.] – Edasi 12. apr 1985, nr 85, lk 4.

Elava keele täiendamine ei lõpe kunagi. [H. Rätsepaga vestelnud K. Saar.] – Rahva Hääl 25. jaan 1986, nr 22, lk 3.

Rätsep, Huno. [Artikkel.] – Eesti NSV Teaduste Akadeemia 1980–1985. Tallinn 1986, lk 347.

Rätsep, Huno. [Artikkel.] – Tartu Riikliku Ülikooli õppeteaduskoosseisu biobibliograafia nimestik 1944–1980. Tallinn 1987, lk 244.

Suhonen, Seppo. Huno Rätsep 60-vuotias. – Virittäjä 1987, nr 14, 538–541.

Uuspõld, Ellen. Huno Rätsepa tähtpäevaks. – Keel ja Kirjandus 1987, nr 12, 875–877.

Õim, Haldur. Huno Rätsep 60. Piirjooni ühele arengujärgule eesti keeleteaduses. – Emakeele Seltsi Aastaraamat 33, 1987. Tallinn 1989, lk 5–13.

Ariste, Paul. Huno Rätsepa isiksusest. – Emakeele Seltsi Aastaraamat 33, 1987. Tallinn 1989, lk 14–18.

Pokk, Külli. Huno Rätsepa tööde bibliograafia. – Emakeele Seltsi Aastaraamat 33, 1987. Tallinn 1989, lk 130–139.

Rätsep, Huno. [Artikkel.] – Eesti Entsüklopeedia 8. RAI–SUM. Tallinn 1995, lk 269.

Akadeemik Huno Rätsep 70. – Eesti Teaduste Akadeemia Aastaraamat 1997, 3(30), Tallinn 1998, lk 106.

Pühendusteos Huno Rätsepale 28.12.1997. – Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised, 7. Tartu 1997.

Pärismaa, Sirje. Painutame end liialt lääne poole [Intervjuu Huno Rätsepaga] – Maaleht 1998, 4. juuni, lk 27.

Rätsep, Huno. [Artikkel.] – Eesti Teaduste Akadeemia liikmeskond II, 1938–1998. Tallinn 1998, lk 110–111.

Rätsep, Huno. [Artikkel.] – Album professorum Universitas Tartuensis. Tartu 1998, lk 163–164.

Rätsep, Huno. [Artikkel.] – Eesti Entsüklopeedia 14. Eesti elulood. Tallinn 2000, lk 444.

Kasik, Reet. Intervjuu [keeleteadlase, akadeemik Huno Rätsepa õpingutest ja tööst Tartu Ülikoolis] – Oma Keel 2002, nr 1, lk 64–68.

Viitso, Tiit-Rein. Huno Rätsep fennougristi ja keeleajaloolasena. – Emakeele Seltsi Aastaraamat 48, 2002. Tallinn 2003, lk 285–292.

Akadeemik Huno Rätsep 75. – Eesti Teaduste Akadeemia Aastaraamat 2002, 8(35), Tallinn 2003, lk 82.

Õim, Haldur. Huno Rätsep ja teoreetiline keeleteaduse Eestis. – Keel ja Kirjandus 2002, nr 12, lk 875–877.

Erelt, Tiiu. Huno Rätsep keelekorralduses. – Emakeele Seltsi Aastaraamat 53, 2007. Tallinn 2008, lk 222–235.

Akadeemik Huno Rätsep 80. – Eesti Teaduste Akadeemia Aastaraamat 2007, 13(40). Tallinn 2008, lk 86–87.

Õnnitleme: Emeriitprofessor Huno Rätsep 80. Universitas Tartuensis 2007, 20. dets.

Kaljuvee, Ardo. Huno Rätsep (80) – sõnarikkuse mõõtja. Eesti Päevaleht 2007, 22. dets.

Hanson, Raimu. Huno Rätsep – 80. Tartu Postimees 2007, 28. dets.

Maidla, Margus. Eesti keele jahimees Huno Rätsep. KesKus 2010, nr 1.

Lindström, Liina. Huno Rätsep. – Oma Keel 26 (1), 100−106.