CV

CV

Sünniaeg ja -koht: 28.12.1927, Tartu
Kontakt: hunoratsep@gmail.com


Praegune peamine tegevusvaldkond: eesti keele sõnavara ajalugu

Hariduskäik
1946                  Tartu I Keskkool

1951                  Tartu Riiklik Ülikool,  ajaloo-keeleteaduskond (soome-ugri keeled)

1954                  filoloogiakandidaat, Tartu Riiklik Ülikool, „Infiniitsed verbivormid soome-ugri
        keeltes” („Инфинитные глагольные формы в финно-угорских языках“)

1965–1967       Tartu Riiklik Ülikool, doktorantuur

1974                  filoloogiadoktor, Tartu Riiklik Ülikool, „Eesti keele lihtlausete struktuur.
        Verbikesksed lausemallid“ („Структура простого предложения в эстонском
        языке (ориентированные на глагол модели предложения)“
)

Teenistuskäik
1954–1958      Tartu Riikliku Ülikooli eesti keele kateedri vanemõpetaja

1958–1975      Tartu Riikliku Ülikooli eesti keele kateedri dotsent

1977                 professorikutse

1975–1992      Tartu Riikliku Ülikooli eesti keele kateedri juhataja

1992–1993      Tartu Ülikooli eesti keele korraline professor

1994–…           Tartu Ülikooli emeriitprofessor

Tunnustused
1980                Nõukogude Eesti preemia

1981                ENSV TA korrespondentliige

1987                Eesti TA medal

1989                Eesti TA akadeemik

1994                Soome-Ugri Seltsi auliige

1995                Emakeele Seltsi auliige

1997                Õpetatud Eesti Seltsi auliige

1997                akadeemik F. J. Wiedemanni keeleauhind

2001                Eesti Vabariigi Valgetähe IV klassi teenetemärk

2010                Eesti Teaduste Akadeemia Paul Ariste medal

2012                Johannes Aaviku Seltsi auliige

Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
Huno Rätsep on olnud Emakeele Seltsi esimees (1982–1989), Vabariikliku õigekeelsuskomisjoni esimees, Nõukogude Fennougristikakomitee liige, Keele ja Kirjanduse Instituudi nõukogu liige, ETA Presiidiumi liige. On kuulunud väljaannete Keel ja Kirjandus, ENE 2, ETA Toimetised, Emakeele Seltsi Aastaraamat toimetuskolleegiumidesse, praegu kuulub Linguistica Uralica toimetuskolleegiumi.

Uurimistöö peasuunad
eesti keele süntaks, eesti keele ajalugu, eesti keele sõnavara ja selle ajalugu, strukturaallingvistika.