Väitekirjad

Väitekirjad

Diplomitöö

Ühisest fraseoloogiast läänemere keeltes. Diplomitöö. Tartu 1951. [Hävinud.]

Kandidaaditöö

Infiniitsed verbivormid soome-ugri keeltes. Kandidaadidissertatsioon. [Kaitstud 12. nov 1954, kinnitatud 26. nov 1954.] Tartu 1954.

Инфинитные глагольные формы в финно-yгорских языках. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук Тарту 1954.

Doktoritöö

Eesti keele lihtlause struktuur. Verbikesksed lausemallid. Doktoriväitekiri. Tartu 1974.

Структура простого предложения в эстонском языке. Oриентированные на глагол модели предложения. Aвтореферат  диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук. Тарту 1974.