Ülevaated, juubelikirjutised

Ülevaated, juubelikirjutised

Mihkel Veske Tartu Ülikooli päevil. 110. sünniaastapäev puhul. – Sirp ja Vasar 23. jaan 1953, nr 4, lk 6–7.

Mihkel Veske keeleteadlasena. Tema 110. sünniaastapäeva puhul. – Edasi 28. jaan, 1953, nr 20, lk 2.

Kitsaskohti ülikooli astujate mõtlemises ja keeles. Tähelepanekuid tänavuste eksamikirjandite kohta. – Keel ja Kirjandus 1960, nr 11, lk 672–682.

Johannes Soll 75-aastane. – Emakeele Seltsi Aastaraamat VII, 1961. Tallinn 1961, lk 232–233.

Pidada sammu keeleteaduse arenguga. Eesti keel ja uuemad keeleteaduslikud meetodid ning teooriad. – Keel ja Kirjandus 1961, nr 11, lk 641–647.

Sõna sõna kõrvale. Paul Ariste teaduslikust tegevusest. [Retsensioon.] – Советское финно-угроведeние 1965, № 2, стр 157–159.

Zum 70. Geburtstag von Professor Arnold Kask. – Cоветское финоyгроbeдение 1972 № 3, стр 239–242.

J. V. Veski ja tänapäev. – Keel ja Kirjandus 1973, nr 6, lk 366–368. [Sõnaloo raamat. Tartu 2002, 283–289.]

Sajand Johannes-Voldemar Veski sünnist. – Tartu Riiklik Ülikool, 29. juuni 1973, nr 21, lk 3.

Paul Ariste eesti sõnade päritolu uurijana. – Sõnasõel 3. Uurimusi ja materjale eesti keele sõnavara alalt. Tartu 1975, lk 17–70. – TRÜ rotaprint. [Sõnaloo raamat. Tartu 2002, 321–329.]

Õigekeelsussõnaraamat 1976. („Keele ja Kirjanduse“ ringküsitlus. [Arvamuseavaldus ÕS-i kohta.] – Keel ja Kirjandus 1977, nr 12, lk 739–741.

Õnnitleme Ellen Uuspõldu! – Tartu Riiklik Ülikool 22. apr 1977, nr 13, lk 2.

Professor Arnold Kask. [A. Kase 75. sünnipäeva puhul.] – Kodumaa 10. aug 1977, nr 32, lk 6–7.

Eesti keele professori juubel. [A. Kase 75. sünnipäeva puhul.] – [Alla kirjutanud: Õpilased-kolleegid eesti keele kateedreist.] – Edasi 10. aug 1977, nr 186, lk 4.

Auväärse õpetaja ja õpetlase tähtpäev. [A. Kase 75. sünnipäeva puhul.] – Sirp ja Vasar 12. aug 1977, nr 32, lk 5.

Professor Juhan Pegels Jubiläum. – Советское финно-угроведeние 1979, № 3, стр 207–208.

175 aastat eesti keele õpetamist Tartu ülikoolis. – Tartu ülikooli ajaloo küsimusi VII. (TRÜ ajaloo komisjoni materjalid.) Tartu 1979, lk 27–42.

70th Birthday of Professor Paavo Siro. – Советское финно-угроведeние 1979, № 4, стр 282–284.

Akadeemik Paul Ariste. Tallinn 1980.

Zum 60. von Heino Ahven. – Советское финно-угроведeние 1980, № 1, стр 58–60.

Emakeele Seltsi tänapäev. – Keel ja Kirjandus 1980, nr 3, lk 135–140.

Академик Пауль Аристэ. [Kaanel autor märkimata.] Таллинн 1980.

Akateemikko Paul Ariste. [Kaanel autor märkimata.] Tallinn 1980.

Akademiledamot Paul Ariste. [Kaanel autor märkimata.] Tallinn 1980.

Paul Ariste akadèmikus. [Kaanel autor märkimata.] Tallinn 1981.

Zum Jubiläum von Professor Arnold Kask. – Советское финно-угроведeние 1982, № 3, стр 211–213.

Andrus Saareste Tartu ülikoolis. – Keel ja Kirjandus 1982, nr 9, lk 464–473.

Eesti keele uurimine Tartu Riiklikus Ülikoolis 1944–1982. – Humanitaarteaduste arengust Tartu Ülikoolis. Tartu ülikooli ajaloo küsimusi XIII. Tartu 1983, lk 60–69.

Zum Jubiläum von Eeva Ahven. – Советское финно-угроведeние 1984, № 1, стр 58–60.

Professor Arnold Kask õppejõuna ja teadlasena. [Professor A. Kase 80. sünnipäeva tähistamise pidulikul koosolekul 4. septembril 1982 TRÜ aulas peetud ettekanne.] – Emakeele Seltsi Aastaraamat 28, 1982. Tallinn 1984, lk 5–12.

Ühe elutöö tahkusid. [Uku Masingu surma puhul. Koos P. Ariste ja K. Muruga.] – Keel ja Kirjandus 1985, nr 8, lk 505–506.

Akateemikko Paul Ariste. – Punalippu 1986, nr 11, s 101–108.

Paul Ariste eesti keele uurijana. – Emakeele Seltsi Aastaraamat 30, 1984. Tallinn 1986, lk 7–16.

Heinrich Stahli keeleõpetus oma aja peeglis. – Keel ja Kirjandus 1987, nr 12, lk 709–715.

Ellen Uuspõllu juubeli puhul – Keel ja Kirjandus 1997, nr 4, lk 282–284

Akadeemik Ferdinand Johann Wiedemannist ja eesti kirjakeele käekäigust [Sõnavõtt 10. mai 1998 Väike-Maarjas F. J. Wiedemanni keeleauhinna kätteandmisel] – Keel ja Kirjandus 1998, nr 7, lk 497–498.

Tartu ülikooli eesti keele arhiivi saamisloost ja saatusest. 200 aastat eesti keele ülikooliõpet. 1803 Eesti ja soome keele lektoraat Tartu ülikoolis. Juubelikogumik. – Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised, 25. Tartu 2003, lk 153–170.

Ferdinand Johann Wiedemann ja Tartu ülikool. – Emakeele Seltsi Aastaraamat 51, 2005. Tallinn 2006, lk 279–287.

Akadeemik Ferdinand Johann Wiedemann ja eesti keel – Emakeelne Eesti, emakeelne Euroopa. [Ettekanded F. J. Wiedemanni keeleauhinna asutamise 20. aastapäevale pühendatud konverentsil 16.–17. aprillil 2008 Väike-Maarjas.] Koostanud Urmas Sutrop ja Jüri Valge. Tallinn 2008, lk 27–34.